حمیدالدین طوکی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطوکی، حمیدالدین
از علما و ادبای برجسته هند در قرن سیزدهم هجری/ نوزدهم میلادی. او فرزند عبدالسبحان بود و در شهر نصیرآباد زاده و پرورش یافت و در طلب علم به سفر پرداخت و نزد استادان دوران خویش درس خواند و دانش آموخت. سپس به خدمت دایی خود احمد بن عرفان بریلوی پیوست و در حرکت جهادی او از هند به سوی سرحدات از راه افغانستان همراه وی بود (و او همان کسی است که خاطرات و سرگذشت این سفر دور و دراز و سخت و دشوار را نگاشته و منزل های بین راه و آنچه را در اطراف آن دیده، با دقت علمی و به زبانی رسا شرح داده است).
وی پس از بازگشت از سرحد به طوک رفت و فرمانروای آنجا، نواب وزیر الدوله او را گرامی داشت و امور دبیرخانه را به او سپرد که تا پایان عمر متصدی آن بود. از او اشعار شیوایی به زبان فارسی باقی مانده است. چنانکه در سیرة‌ علمیه آمده است، وی در ۲۱ صفر ۱۲۶۸ ق در شهر طوک بدرود حیات گفت.
منبع: نزهه الخواطر و بهجه المسامع و النواظر، ۱۵۰:۷٫جعبه ابزار