خضر

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افخِضر، به کسر خاء و سکون ضاء یکی از اولیاء و پیامبران الهی است که معاصر حضرت موسی بود و در قرآن از ایشان به بنده صالح یاد شده است.
خَضِر، به فتح خاء و کسر ضاء همان سبزیجات است.جعبه ابزار