درد

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدرد در دو معنا استعمال شده است.
دَرد به فتح دال به معنی احساس ناراحتی از آسیب در بدن است.
دُرد به ضم دال به معنی مواد ناخالص ته نشين شده مايعات است.جعبه ابزار