دین (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدین، یا شریعت به کسر دال به مجموعه قوانین الهی گفته می‌شود.
دین،‌یا قرض به فتح دال مال کلّی ثابت بر ذمه شخص برای دیگری را گویند.


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار