ربع

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افربع، نشانه یک حزب قرآن را می‌گویند.


تعریف

[ویرایش]

علاوه بر دسته بندی آیات قرآن در قالب سوره ، جزء و حزب ، به دلیل برخی کاربردهای خاص، آیات را در قالب جزء و حزب و نیز دسته‌های پنج و ده تایی نیز تنظیم می‌کنند. بنابر این، قرآن به سی جزء و هر جزء به چهار حزب تقسیم شده است. علامت «ربع» نشانه یک حزب قرآن است.
[۱] بیگلری، حسن، سرالبیان فی علوم القرآن، ص(۲۵۹-۲۶۰).


عناوین مرتبط

[ویرایش]

شماره آیات ، رموز شماره آیات .

پانویس

[ویرایش]
 
۱. بیگلری، حسن، سرالبیان فی علوم القرآن، ص(۲۵۹-۲۶۰).


منبع

[ویرایش]

فرهنگنامه علوم قرآنی، برگرفته از مقاله «ربع».    جعبه ابزار