رخصت اصلی مهرورزان

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف

تعریف لغوی رخصت

[ویرایش]

رخصت:اذن به انجام دادن یا ترک کاری پس از منع آن می باشد.

تعریف اصطلاحی

[ویرایش]

رخصت عبارت است از اینکه شارع پس از الزام مکلّف به انجام دادن کاری یا نهی از آن، در راستای تسهیل و تخفیف بر وی و رفع مشقت از او، اجازه ترک یا فعل آن را در شرایط و موقعیت خاص صادر کند.
[۱] لسان العرب، واژه «رخص»
برخی، آن را به حکم ثابت بر خلاف دلیل به جهت عذر (مشقت و حرج)
[۲] تمهید القواعد، ج۴۵.
و برخی دیگر به اباحه فعل به جهت شدت نیاز به آنتعریف کرده‌اند.
مقابل رخصت، عزیمت(--> عزیمت)ق

پانویس

[ویرایش]
 
۱. لسان العرب، واژه «رخص»
۲. تمهید القواعد، ج۴۵.
۳. رسائل‌الشریف‌المرتضی، ج۲، ص۲۲۷.    
جعبه ابزار