رخصت خام مهرورزان

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف(۱)لسان العرب ، واژه «رخص»
(۲)تمهيد القواعد، ج۴۵.
(۳)رسائل‌الشريف‌المرتضى، ج۲، ص۲۲۷.
رخصت
رخصت: اذن به انجام دادن يا ترك كارى پس از منع آن.
رخصت عبارت است از اينكه شارع پس از الزام مكلّف به انجام دادن كارى يا نهى از آن، در راستاى تسهيل و تخفيف بر وى و رفع مشقت از او، اجازه ترك يا فعل آن را در شرايط و موقعيت خاص صادر كند.(۱)برخى، آن را به حكم ثابت بر خلاف دليل به جهت عذر (مشقت و حرج)(۲)و برخى ديگر به اباحه فعل به جهت شدت نياز به آن(۳)تعريف كرده‌اند.
مقابل رخصت، عزيمت(--> عزيمت)قجعبه ابزار