رخصت خوب مهرورزان

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افرخصت
رخصت:اذن به انجام دادن یا ترک کاری پس از منع آن.
رخصت عبارت است از اینکه شارع پس از الزام مکلّف به انجام دادن کاری یا نهی از آن، در راستای تسهیل و تخفیف بر وی و رفع مشقت از او، اجازه ترک یا فعل آن را در شرایط و موقعیت خاص صادر کند.(۱)برخی، آن را به حکم ثابت بر خلاف دلیل به جهت عذر (مشقت و حرج)(۲)و برخی دیگر به اباحه فعل به جهت شدت نیاز به آن(۳)تعریف کرده‌اند.
مقابل رخصت، عزیمت(--> عزیمت)ق
(۱)لسان العرب، واژه «رخص»
(۲)تمهید القواعد، ج۴۵.
(۳)رسائل‌الشریف‌المرتضی، ج۲، ص۲۲۷.جعبه ابزار