رقیم بن الیاس بجلی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افرُقیم بن الیاس بن عمرو بجلی کوفی، از اصحاب و راویان امام صادق (علیه‌السّلام) و از محدثان شیعه در عصر آن حضرت بود.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

رُقیم بن الیاس بن عمرو بجلی کوفی، از راویان شیعه و از اصحاب و یاران امام صادق (علیه‌السّلام)
[۳] نمازی شاهرودی، علی، مستدرکات علم رجال الحدیث، ج۳، ص۴۰۶.
بوده و از آن امام روایت نموده است.
علی بن حسن طاطری از جمله کسانی است که از وی روایت کرده است. رُقیم در شمار راویان مورد اعتماد بود.
کتاب الحدیث از آثار اوست.

مطالعه بیشتر

[ویرایش]

برای مطالعه بیشتر به منابع زیر مراجعه شود.
[۱۳] دریاب نجفی، محمود، المعجم الموحد، ج۱، ص۳۱۷.
[۱۴] زنجانی، موسی، الجامع فی الرجال، ج۱، ص۷۸۰.
[۱۵] استرابادی، محمد بن علی، منهج المقال، ص۱۴۰.
[۱۶] اعلمی‌ حا‌ئری، محمدحسین‌، دائرة المعارف الشیعیة العامه، ج۱۰، ص۹۸.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. نجاشی، احمد بن علی، رجال النجاشی، ج۱، ص۱۶۸.    
۲. مامقانی، عبدالله، تنقیح المقال، ج۲۷، ص۳۵۳.    
۳. نمازی شاهرودی، علی، مستدرکات علم رجال الحدیث، ج۳، ص۴۰۶.
۴. حلی، حسن بن یوسف، خلاصة الاقوال، ص۱۴۷.    
۵. تفرشی، سیدمصطفی بن حسین، نقد الرجال، ج۲، ص۲۴۷.    
۶. قهپایی، عنایة‌الله، مجمع الرجال، ج۳، ص۱۹.    
۷. تستری، محمدتقی، قاموس الرجال، ج۴، ص۳۸۶.    
۸. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواة، ج۱، ص۳۲۲.    
۹. نجاشی، احمد بن علی، رجال النجاشی، ج۱، ص۱۶۹.    
۱۰. ابن‌داوود حلی، حسن بن علی، رجال ابن داود، ص۹۵.    
۱۱. امین، سیدمحسن، اعیان الشیعه، ج۷، ص۳۴.    
۱۲. آقا بزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعه، ج۶، ص۳۳۲.    
۱۳. دریاب نجفی، محمود، المعجم الموحد، ج۱، ص۳۱۷.
۱۴. زنجانی، موسی، الجامع فی الرجال، ج۱، ص۷۸۰.
۱۵. استرابادی، محمد بن علی، منهج المقال، ص۱۴۰.
۱۶. اعلمی‌ حا‌ئری، محمدحسین‌، دائرة المعارف الشیعیة العامه، ج۱۰، ص۹۸.


منبع

[ویرایش]

• پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی، دائرة المعارف مؤلفان اسلامی، ج۱، ص۳۳۶، برگرفته از مقاله «رُقیم بن الیاس بجلی».جعبه ابزار