رماندن

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افترساندن و رم دادن را رماندن گویند. عنوان یاد شده در باب حج به کار رفته است.


رماندن حیوان توسط محرم

[ویرایش]

اگر مُحرم در حرم یا غیر حرم و نیز غیر مُحرم در حرم صیدی را رم دهد و حیوان بر اثر آن تلف شود، ضامن است؛ لیکن چنانچه صید پس از رمیدن به محل خود باز گردد و پس از آن تلف شود، رم دهنده ضامن نیست.

رماندن کبوتران حرم

[ویرایش]

بنابر قول مشهور، کسى که کبوتران حرم را رم داده، در صورتى که کبوتران به محل خود بازگردند، در ازاى همه باید یک گوسفند کفاره دهد و اگر به محل خود باز نگردند، در ازاى هر کبوتر باید یک گوسفند کفّاره بدهد.
[۳] غایة المرام ج۱، ص۴۸۳.


← رماندن یک کبوتر


اما اگر یک کبوتر را رم دهد و آن برگردد، بنابه تصریح برخى، کفّاره ندارد.

← کفاره رماندن کبوتران


از ابن جنید نقل شده که رماندن کبوتران حرم موجب ثبوت یک چهارم قیمت هر یک از کبوتران بر عهده رم دهنده به عنوان کفّاره است. البته گفته شده: مراد وى فرض بازگشت کبوتران به محلّ خود است نه فرض عدم بازگشت آنها.
[۶] غایة المرام ج۱، ص۴۸۳.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. جواهر الکلام ج۲۰، ص۲۸۸.    
۲. جواهر الکلام ج۲۰، ص۲۹۰-۲۹۱.    
۳. غایة المرام ج۱، ص۴۸۳.
۴. جواهر الکلام ج۲۰، ص۲۸۳.    
۵. مختلف الشیعة ج۴، ص۱۴۳.    
۶. غایة المرام ج۱، ص۴۸۳.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۴، ص۱۳۶.    
جعبه ابزار