رموز سجاوندی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعلائم بیانگر انواع وقف را رموز سجاوندی گویند.


تعریف

[ویرایش]

رموز سجاوندی، نشانه‌های ششگانه‌ای برای وقف هستند و مبتکر آن یکی از دانشمندان علم قرائت به نام محمد بن یزید طیفور سجاوندی (م ۵۶۰ ق) است.

نشانه‌های سجاوندی

[ویرایش]

نشانه‌های سجاوندی از این قرار است:
۱. م: علامت وقف لازم ؛
۲. ط: علامت وقف مطلق ؛
۳. ج: علامت وقف جایز ؛
۴. ز: علامت وقف مجوز ؛
۵. ص: علامت وقف مرخص ؛
۶. لا: علامت وقف ممنوع .
[۱] معین، محمد، ۱۲۹۱ - ۱۳۵۰، فرهنگ معین، ج۲، ص۱۸۳۸.
[۲] دهخدا، علی اکبر، ۱۲۵۹ - ۱۳۳۴، لغت نامه دهخدا، ج۸، ص۱۱۸۸۳.
[۳] موسوی بلده، محسن، حلیة القرآن قواعد تجوید مطابق با روایت حفص از عاصم، ص۱۳۱.
[۴] بیگلری، حسن، سرالبیان فی علوم القرآن، ص(۲۴۹-۲۵۴).
[۵] معینی، کمال، تجوید معین، ص(۱۱۴-۱۱۶).


پانویس

[ویرایش]
 
۱. معین، محمد، ۱۲۹۱ - ۱۳۵۰، فرهنگ معین، ج۲، ص۱۸۳۸.
۲. دهخدا، علی اکبر، ۱۲۵۹ - ۱۳۳۴، لغت نامه دهخدا، ج۸، ص۱۱۸۸۳.
۳. موسوی بلده، محسن، حلیة القرآن قواعد تجوید مطابق با روایت حفص از عاصم، ص۱۳۱.
۴. بیگلری، حسن، سرالبیان فی علوم القرآن، ص(۲۴۹-۲۵۴).
۵. معینی، کمال، تجوید معین، ص(۱۱۴-۱۱۶).


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه علوم قرآنی، برگرفته از مقاله «رموز سجاوندی».    جعبه ابزار