سابق

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسابقاسب اول مسابقه را سابق می‌گویند
، اسب اول مسابقه را می‌گویند.
سابقسَبْق مصدر «سَبَقَ» یا «سابَقَ» در لغت به معنی در گذشتن از کسی، جلو افتادن از کسی و پیشی گرفتن می‏باشد
، به معنی در گذشتن از کسی، جلو افتادن از کسی و پیشی‌گرفتن می‏باشد.

فهرست مندرجات

۱ - پانویس

پانویس


 
۱. جواهر الکلام ج۲۸، ص۲۱۳.    
جعبه ابزار