سابق (مقدم)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسَبْق مصدر «سَبَقَ» یا «سابَقَ» در لغت به معنی در گذشتن از کسی، جلو افتادن از کسی و پیشی گرفتن می‏باشد.


سابق در لغتسابق از ریشه سبق به معنای سبق پیشی گرفتن است.
[۱] منتهی الارب
[۲] اقرب الموارد
[۳] تاج المصادر بیهقی
[۴] ترجمان جرجانی ترتیب عادل بن علی ص ۵۶.

سابق، در
لغتلغت صوتی است که هر قوم از اغراض خویش تعبیر می‌کنند
به معنای پیش، پیشین، پیشینه، قبل، قبلی، گذشته، درگذشته، اوّل، مقدّم، جلو، ضدّلاحق، می‌باشد.
[۵] لغت‌نامه دهخدا.


سابق در اصطلاحدر
اصطلاحاصطلاح نقل لفظ از معنی لغوی به معنی دیگر را گویند
به معنای سبقت‌گیرنده می‌باشد.جعبه ابزار