سجاف

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسجاف قسمتی از لباس است که احکام آن توضیح می دهیم.


تعریف سجاف‏

[ویرایش]

پارچه باريك دوخته شده بر لبه آستین، یقه و مانند آن را سجاف می گویند.

کاربرد سجاف در فقه

[ویرایش]

از آن به مناسبت در باب طهارت و صلات سخن گفته‏اند.

احکام سجاف

[ویرایش]

سزاوار است کفن میّت بدون سجاف باشد.
[۱] وسائل الشيعة ج۳، ص۵۰.
[۲] لوامع صاحبقرانى ج۲، ص۲۴۳.

پوشيدن لباس ابريشمی بر مرد حرام است؛ ليكن پوشيدن لباسى كه سجاف آن از ابریشم است، بنابر قول مشهور، حتى در نماز جایز مى‏باشد.
[۳] مفتاح الكرامة ج۳، ص۲۶۹.

گروهى از فقها براى سجاف اندازه خاصى ذكر نكرده‏اند. بنابر اين، تا حدّى كه از نظر عرف اسم سجاف بر آن صادق باشد، حكم فوق جارى مى‏شود؛
[۵] النهاية ص۹۶.
[۶] الوسيلة ج۸۷.
[۹] الدروس الشرعية ج۱، ص۱۵۰.
ليكن گروهى ديگر، اندازه آن را چهار انگشت بسته تعيين كرده‏اند. بنابر اين، در فراتر از آن، حكم ياد شده جارى نمى‏شود؛
[۱۱] الروضة البهية ج۱، ص۵۲۸.
بلكه اين قول به مشهور نسبت داده شده است.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. وسائل الشيعة ج۳، ص۵۰.
۲. لوامع صاحبقرانى ج۲، ص۲۴۳.
۳. مفتاح الكرامة ج۳، ص۲۶۹.
۴. جواهر الکلام ج۸، ص۱۲۸-۱۲۹.    
۵. النهاية ص۹۶.
۶. الوسيلة ج۸۷.
۷. المعتبر ج۲، ص۹۰.    
۸. نهایة الإحکام ج۱، ص۳۷۷.    
۹. الدروس الشرعية ج۱، ص۱۵۰.
۱۰. جامع المقاصد ج۲، ص۸۶.    
۱۱. الروضة البهية ج۱، ص۵۲۸.
۱۲. مدارک الأحکام ج۳، ص۱۸۰.    
۱۳. مجمع الفائدة ج۲، ص۸۵.    


منبع

[ویرایش]

جمعی از پژوهشگران زیر نظر سید محمود شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۴، ص۳۹۱.
جعبه ابزار