سجده لقمان

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسجده لقمان نام سوره‌ای در قرآن کریم است که دارای آیه سجده بوده و نام دیگر آن سوره سجده می‌باشد.‏


معنای سجده لقمان

[ویرایش]

سجده لقمان نام دیگر سوره سجده می‌باشد.

تبیین معنای سجده لقمان

[ویرایش]

سى و دومین سوره قرآن کریم که از آن با نامهاى «سجده»، «الم تنزیل» و «الم سجده» یاد شده است و از سوره‏هاى عزائم به شمار مى‏رود، در کلمات برخى فقها به «سجده لقمان» نیز تعبیر شده است.
[۴] البیان ص۱۷۲.


علت تعبیر سوره سجده به سجده لقمان

[ویرایش]

به گفته برخى، جهت چنین تعبیرى، تفکیک این سوره از سوره «حم سجده»؛ یعنى سوره فصلت است که آن نیز از سور عزائم به شمار مى‏رود و از آنجا که‏ این سوره در پى سوره لقمان آمده و متصل به آن است، از آن به «سجده لقمان» تعبیر شده تا با آن سوره اشتباه نشود.
[۶] مرآة العقول ج۸، ص۴۰۲.
[۷] مرآة العقول ۸ج، ص۴۰۷.
[۹] مصباح الفقیه ج۳، ص۲۸۲.پانویس

[ویرایش]
 
۱. المقنع ص۴۰.    
۲. المقنعة ص۵۲.    
۳. الخلاف ج۱، ص۱۰۰.    
۴. البیان ص۱۷۲.
۵. تذکرة الفقهاء ج۱، ص۲۳۵.    
۶. مرآة العقول ج۸، ص۴۰۲.
۷. مرآة العقول ۸ج، ص۴۰۷.
۸. مصباح المنهاج ج۳، ص۴۲۲.    
۹. مصباح الفقیه ج۳، ص۲۸۲.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۴، ص۳۹۹-۴۰۰.    
جعبه ابزار