سحر

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسحر، به کسر سین و سکون حاء، به معنای جادو و افسون می‌باشد.
سحر، به فتح سین و حاء، زمان قبل از سپيده دم را گویند.جعبه ابزار