سر

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسَر(به فتح سین و سکون راء)، به بخش فوقانی بدن گفته می‌شود.
سِرّ(به کسر سین و تشدید راء)، به معنی راز است که به کتمان کردن و پنهان کردن مطلبی در دل گویند.جعبه ابزار