سعایت

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسعایت‏ در معنای سخن چینی یکی از گناهان بزرگ به شمار می رود.


معنای سعایت

[ویرایش]

سعایت در دو معنای سخن چینى و تلاش برده مکاتب براى تکمیل آزادی خود استعمال می شود.

سعایت در معنای اول

[ویرایش]

سعایت به معناى نخست، در معناى سخن چینى و بد گویى از کسى نزد قدرت مدارانى چون پادشاهان و رؤسا به کار مى‏رود که بدترین نوع نمیمه و سخن چینى
[۱] تاج العروس واژه «سعى».
[۲] جامع السعادات ج۲، ص۲۱۵.
و از گناهان بزرگ است.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. تاج العروس واژه «سعى».
۲. جامع السعادات ج۲، ص۲۱۵.
۳. الروضة البهیة ج۳، ص۱۲۹.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۴، ص۴۵۲.    جعبه ابزار