سنن محمد بن عیسی ترمذی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمؤلف:ابو عیسی محمد بن عیسی ترمذی


ویژگی های کتاب

[ویرایش]

دانستی است که این کتاب دارای دو نام مشهور است: ۱. جامع ترمذی ؛ ۲. سنن ترمذی. و نام نخست آن در میان حدیث پژوهانی ؛ هم چون سمعانی، مزّی، ذهبی، عسقلانی و.... مشهور است.
از نظر البانی این عنوان از آن جهت بر این کتاب زیبنده است که او در کتابش فوائد و علومی را آورده که حتی در صحیح بخاری و سایر کتب یافت نمی شود
[۱] ضعیف سنن الترمذی، ص ۱۸.
.
برخی نیز ؛ هم چون چلپی در کشف الظنون و احمد شاکر بر آن عنوان الجامع الصحیح گذاشته اند
[۲] ضعیف سنن الترمذی، ص ۱۷.
، ترمذی چنان که خود گفته است کتابش را پس از نگارش بر محدثان حجاز، عراق و خراسان عرضه کرد و آنان کتابش را مورد تأیید قرار دادند
[۳] تذکره الحفاظ، ج ۲، ص ۶۳۴ ؛ سیر اعلام النبلاء، ج ۱۳، ص ۲۷۴.
. و در تمجید از آن گفته اند: من کان فی بیته هذا الکتاب فکأنّما نبیّ یتکلّم ؛ هر کس در خانه اش سنن ترمذی باشد، گویا پیامبری در خانه دارد
[۴] تذکره الحفاظ، ج ۲، ص ۶۳۴ ؛ سیر اعلام النبلاء، ج ۱۳، ص ۲۷۴.
. سنن ترمذی بر اساس چاپ دار السلام ۳۹۵۶ روایت است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ضعیف سنن الترمذی، ص ۱۸.
۲. ضعیف سنن الترمذی، ص ۱۷.
۳. تذکره الحفاظ، ج ۲، ص ۶۳۴ ؛ سیر اعلام النبلاء، ج ۱۳، ص ۲۷۴.
۴. تذکره الحفاظ، ج ۲، ص ۶۳۴ ؛ سیر اعلام النبلاء، ج ۱۳، ص ۲۷۴.


منبع

[ویرایش]

سایت اندیشه قم    جعبه ابزار