سهام فرائض

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسهام فرائض‏ شش سهم الإرث است که در قرآن کریم تعیین شده است.


معنای سهام فرائض

[ویرایش]

سهم الإرث‏هاى تعیین شده ‏در قرآن کریم را سَهام فرائض می‌گویند.

مراد از سَهام فرائض

[ویرایش]

سهام جمع سهم و فرائض جمع فریضه و مراد از آن شش سهم الإرث نام برده شده در قرآن کریم است که عبارتند از: نصف، دو سوم، یک سوم، یک چهارم، یک ششم و یک هشتم که هر کدام سهم فرد یا افرادى خاص از اعضاى خانواده و بستگان میت مى‏باشد. فقها از این شش سهم به فرائض یا سهام فرائض تعبیر کرده‏اند.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. سوره نساء/۴ آیه۱۱-۱۲.    
۲. المهذب ج۲، ص۱۲۴.    
۳. المهذب ج۲، ص۱۷۳.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۴، ص۵۵۵-۵۵۶.    
جعبه ابزار