سهمیه‌بندی آب

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحضرت موسی برای قوم خود از خداوند آب طلب کرد که با ایجاد دوازده چشمه هر گروه سر چشمه خود رفتند و از آب خوردند.


سهمیه بندی آب در بنی اسرائیل

[ویرایش]

و اذ استسقی موسی لقومه فقلنا اضرب بعصاک الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عینا قد علم کل اناس مشربهم.... .
و به ياد آريد آنگاه را که موسی براى قوم خود آب خواست. گفتيم: عصايت را بر آن سنگ بزن. پس دوازده چشمه از آن بگشاد. هر گروهى آبشخور خود را بدانست.
.. و اوحینا الی موسی اذ استسقـه قومه ان اضرب بعصاک الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عینا قد علم کل اناس مشربهم...
و چون قوم موسى از او آب خواستند به او وحی کرديم که عصايت را بر سنگ بزن. از آن سنگ دوازده چشمه روان شد. و هر گروه آبشخور خويش را بشناخت.

تقسیم آب بین قوم ثمود و ناقه صالح

[ویرایش]

قال هـذه ناقة لها شرب و لکم شرب یوم معلوم.
گفت: اين ماده ‌شترِ من است. يک روز آب خوردن حق او باشد و يک روز حق شما.
و نبئهم ان الماء قسمة بینهم کل شرب محتضر.
و به آنها بگوى که آب ميانشان تقسيم شده. نوبت هر که باشد او به سر آب مى‌رود.

فرمان سهمیه بندی آب

[ویرایش]

ونبئهم ان الماء قسمة بینهم کل شرب محتضر.
و به آنها بگوى که آب ميانشان تقسيم شده. نوبت هر که باشد او به سر آب مى‌رود.
«نبا» به خبری می‌گویند که دارای فایده بزرگ باشد و سبب علم یا گمان گردد.

ناروا بودن تجاوز به سهمیه آب دیگران

[ویرایش]

... قد علم کل اناس مشربهم کلوا و اشربوا من رزق الله و لاتعثوا فی الارض مفسدین.
هر گروهى آبشخور خود را بدانست. از روزى خدا بخوريد و بياشاميد و در روى زمین به فساد سرکشى مکنيد.
نهی «لاتعثوا فی الارض...» در آیه اگرچه مطلق است، به تناسب مقام، از مهم‌ترین مصداق‌های آن می‌تواند نهی از تجاوز به سهمیه آب دیگری باشد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. بقره/سوره۲، آیه۶۰.    
۲. اعراف/سوره۷، آیه۱۶۰.    
۳. شعراء/سوره۲۶، آیه۱۵۵.    
۴. قمر/سوره۵۴، آیه۲۸.    
۵. قمر/سوره۵۴، آیه۲۸.    
۶. مفردات راغب، ص ۴۸۱.    
۷. بقره/سوره۲، آیه۶۰.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «سهمیه‌بندی آب»جعبه ابزار