شیر

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افشیر، مايعى است که از غدد پستانى انسان يا حيوان ماده ترشح مى‏کند.
شیر، حیوانی درنده و معروف است.
شیر وسيله‏اى است که با بستن يا باز کردن دريچه‏اى، براى تنظيم يا قطع و وصل جريان مايع يا گاز به‌کار مى‏رود.
جعبه ابزار