صرف

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افصرف در بیع طلا و نقره استعمال می‌شود.


معنای لغوی صرف

[ویرایش]

صرف در لغت به معنی صوت است.
[۱] ریاض المسائل، ج۱، کتاب تجارت.
[۲] حدائق الناضره، ج۵، ص۱۴۹.

و نیز به معنی نقل و رد آمده است.
[۳] الهدایه (شرح بدایة المبتدی)، ج۳، ص۶۰.


معنای اصطلاحی صرف

[ویرایش]

در اصطلاح به معنی بیع طلا به طلا و نقره به نقره یا بیع یکی از آن‌ها به دیگری است خواه مسکوک باشند یا نباشند.
و به عبارت دیگر، صرف بیع اثمان به اثمان است.
[۴] حدائق الناضره، ج۵، ص۱۴۹.
[۵] مسالک الافهام، ج۱، کتاب تجارت.
[۶] ریاض المسائل، ج۱، کتاب تجارت.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. ریاض المسائل، ج۱، کتاب تجارت.
۲. حدائق الناضره، ج۵، ص۱۴۹.
۳. الهدایه (شرح بدایة المبتدی)، ج۳، ص۶۰.
۴. حدائق الناضره، ج۵، ص۱۴۹.
۵. مسالک الافهام، ج۱، کتاب تجارت.
۶. ریاض المسائل، ج۱، کتاب تجارت.


منبع

[ویرایش]

جابری عرب‌لو، محسن، فرهنگ اصطلاحات فقه فارسی، ص۱۲۰.جعبه ابزار