عنوانی با این نام ایجاد نشده است : صریح

همینک آن را ایجاد کنید


  سایر عناوین مشابه :
 • اباحه صریح
 • اجازه قولی صریح
 • اجماع صریح
 • استعاره تصریحیه
 • اعراض از تصریح به حکم
 • الفاظ تعدیل صریح
 • الفاظ تعدیل غیر صریح
 • تشبیه صریح•
 • تصریح
 • دلالت صریحی
 • قبح تصریح•
 • مقسم علیه صریح
 • منطوق صریح
 • منطوق غیر صریح
جعبه ابزار