صنعت آجرپزی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاولین بار به دستور فرعون، آجر ساخته شد.


آجرپزی در قرآن

[ویرایش]

صنعت آجرپزی در دوران فرعون وجود داشت.
و قال فرعون... فاوقد لی یهمن علی الطین...پس اى هامان ! برايم بر گِل آتش بيفروز (تا آجر محكم و قوى به دست آيد).
فرعون به وزیر خود هامان، برای پختن آجر و بنای ساختمانی بلند با آن فرمان داد.
و قال فرعون... فاوقد لی یهمن علی الطین فاجعل لی صرحا...پس اى هامان ! برايم بر گِل آتش بيفروز (تا آجر محكم و قوى به دست آيد).

پانویس

[ویرایش]
 
۱. قصص/سوره۲۸، آیه۳۸.    
۲. قصص/سوره۲۸، آیه۳۸.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «آتش بس»جعبه ابزار