صنعت آهن

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افنقش آهن و مس گداخته در کیفیت ساخت سد عظیم ذوالقرنین بسیار بااهمیت بود.


ترکیب آهن و مس

[ویرایش]

ءاتونی زبر الحدید حتی اذا ساوی بین الصدفین قال انفخوا حتی اذا جعله نارا قال ءاتونی افرغ علیه قطرا. برای من قطعات آهن بیاورید تا آنگاه که میان دو کوه برابر شد گفت بدمید تا وقتی که آن (قطعات) را آتش گردانید گفت مس گداخته برایم بیاورید تا روی آن بریزم.

فرمان خداوند به داوود برای ساختن زره

[ویرایش]

و لقد ءاتینا داود منا فضلا... و النا له الحدید ان اعمل سبغت و قدر فی السرد.... و به راستی داوود را از جانب خویش مزیتی عطا کردیم... و آهن را برای او نرم گردانیدیم (که) زره‌های فراخ بساز و حلقه‌ها را درست اندازه گیری کن..

آهن و مس گداخته، عامل ایجاد سدهای مستحکم

[ویرایش]

ءاتونی زبر الحدید حتی اذا ساوی بین الصدفین قال انفخوا حتی اذا جعله نارا قال ءاتونی افرغ علیه قطرا فما اسطعوا ان یظهروه و ما استطعوا له نقبا. برای من قطعات آهن بیاورید تا آنگاه که میان دو کوه برابر شد گفت بدمید تا وقتی که آن (قطعات) را آتش گردانید گفت مس گداخته برایم بیاورید تا روی آن بریزم (در نتیجه اقوام وحشی) نتوانستند از آن (مانع) بالا روند و نتوانستند آن را سوراخ کنند.

زره سازی، فضیلتی اعطا شده به داوود

[ویرایش]

و لقد ءاتینا داود منا فضلا... و النا له الحدید ان اعمل سبغت و قدر فی السرد.... و به راستی داوود را از جانب خویش مزیتی عطا کردیم... و آهن را برای او نرم گردانیدیم (که) زره‌های فراخ بساز و حلقه‌ها را درست اندازه گیری کن..

پانویس

[ویرایش]
 
۱. کهف/سوره۱۸، آیه۹۶..    
۲. سبا/سوره۳۴، آیه۱۰- ۱۱..    
۳. کهف/سوره۱۸، آیه۹۶- ۹۷.    
۴. سبا/سوره۳۴، آیه۱۰- ۱۱..    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «صنعت آهن».جعبه ابزار