ضباب بن عامر

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افضباب بن عامر یکی از شهدای کربلا است.


قبیله ضباب

[ویرایش]

او از طایفه حارث بن کعب
[۱] تسمیة من قتل مع الحسین علیه السلام، ش۵۶.
و به گفته برخی از متأخرین از قبیله تمیم است.
[۲] وسیلة الدارین، ص۹۴.


حضور در کربلا

[ویرایش]

از احوال زندگانی وی به جز حضور در کربلا اطلاعی در دست نیست. ضباب در روز عاشورا در نبرد نخستین سپاه عمرسعد، بدون هماورد خواندن به فیض شهادت نایل گشت.
[۳] وسیلة الدارین، ص۹۴.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. تسمیة من قتل مع الحسین علیه السلام، ش۵۶.
۲. وسیلة الدارین، ص۹۴.
۳. وسیلة الدارین، ص۹۴.


منبع

[ویرایش]

جمعی از نویسندگان ، پژوهشی پیرامون شهدای کربلا،ص۲۰۱.

جعبه ابزار