ظن غیر متعارف

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افظن به موضوع یا حکم شرعی از راه هاى غیر معمول را ظن غیر متعارف می‌گویند.


تعریف ظن غیر متعارف

[ویرایش]

ظن غیر متعارف به معناى حاصل شدن ظن است به حکم شرعی، یا موضوع داراى حکم شرعى براى مکلفین از راه‌ها و اسباب غیر متعارف و غیر مقبول در نزد شرع، مانند ظن ظنّان یا ظن حاصل از قول فاسق و یا از جمله‌ها و عبارت‌هاى مجمل.

مستندات مقاله

[ویرایش]

محمدی، علی، شرح رسائل، ج۱، ص۸۳.

منبع

[ویرایش]

مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی    
جعبه ابزار