ظن موضوعی طریقی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افظن مأخوذ در موضوع دلیل شرعی، به لحاظ طریقیت آن به واقع را ظن موضوعی طریقی می‌گویند.


معنای ظن موضوعی طریقی

[ویرایش]

ظن موضوعی طریقی، مقابل ظن موضوعی وصفی، و به معنای ظنی است که در موضوع دلیل شرعی اخذ شده و افزون بر آن، طریقیت و کاشفیت از واقع هم دارد؛ یعنی چون طریق به سوی واقع است به عنوان جزء و قید برای موضوع آورده شده است.

مستندات مقاله

[ویرایش]

نائینی، محمد حسین، اجود التقریرات، ج۲، ص۱۸.
سبحانی، جعفر، المحصول فی علم الاصول، ج۳، ص۶۴.
خویی، ابو القاسم، مصباح الاصول، ج۲، ص۴۷.

منبع

[ویرایش]

مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی    
جعبه ابزار