ظن موضوعی وصفی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افظن مأخوذ در موضوع دلیل شرعی، به لحاظ صفت نفسانی بودن آن را ظن موضوعی وصفی می‌گویند.


معنای ظن موضوعی وصفی

[ویرایش]

ظن موضوعی وصفی، مقابل ظن موضوعی طریقی، و به معنای ظنی است که به لحاظ صفت نفسانی بودنش، در موضوع حکم شارع اخذ شده است.

مستندات مقاله

[ویرایش]

نائینی، محمد حسین، اجود التقریرات، ج۲، ص۱۸.
سبحانی، جعفر، المحصول فی علم الاصول، ج۳، ص۶۴.
خویی، ابو القاسم، مصباح الاصول، ج۲، ص۴۷.

منبع

[ویرایش]

مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی    
جعبه ابزار