ظن کثیر الظن

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افظن حاصل از راه های غیر متعارف را ظن کثیر الظن می‌گویند.


تعریف ظن کثیر الظن

[ویرایش]

ظن کثیرالظن، ظنی است که از راه‌ها و اسباب غیر متعارف ـ که معمولاً برای انسان‌ها ظن آور نیست ـ پدید می‌آید.

علت کثیر الظن بودن

[ویرایش]

صفت کثیر الظن بودن معمولاً برخاسته از بیماری روحی شخص است، در صورتی که پی در پی و با سرعت برای شخص، ظن به وجود آید و این حالت ناشی از نبوغ خاص در او باشد، از بحث ما خارج است.

حکم کثیر الظن

[ویرایش]

حکم ظنّ کثیرالظن آن است که به آن اعتنا نشود، زیرا ادله اعتبار ظن، به ظنون متعارف منصرف است و ظن کثیر الظن، از ظنون غیر متعارف بوده و احکام شک درباره آن جاری است.

مستندات مقاله

[ویرایش]

نائینی، محمد حسین، اجود التقریرات، ج۲، ص۴۱.
سبحانی، جعفر، المحصول فی علم الاصول، ج۳، ص۸۰.

منبع

[ویرایش]

مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی    
جعبه ابزار