عادت

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعادت عبارت است از يك كيفيت راسخ در نفس يا هيأت مكتسبه كه به صاحب خود امكان مى‏دهد بعضى افعال را به سهولت ادا كند يا اثر بعضى عوامل خارجى را به آسانى تحمل كند. اين كيفيت اگر زودگذر باشد حالت ناميده مى‏شود و اگر با سختى زايل شود ملکه ناميده مى‏شود.

فهرست مندرجات

۱ - منبع

منبع

[ویرایش]

خاتمی،احمد،فرهنگ علم کلام،ص۱۵۵جعبه ابزار