عوائد الایام

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمؤلف:ملا احمد نراقی

فهرست مندرجات

۱ - معرفی کتاب
۲ - منبع

معرفی کتاب

[ویرایش]

این کتاب مجموعه ای از مسائل و قواعد فقه و اصول است و آن گونه که خود مؤلف در آغاز تذکر می دهد این نوشتار جهت حضور ذهن و با هدف یادداشت یافته های مؤلف از فقه و اصول و به مرور زمان نگارش یافته است. کتاب فوق دارای ۸۸ عائده است به همین خاطر نام «عوائد الایام» بر آن نهاده شده است. ملا احمد نراقی در یکی از عائده های آن به طور مستقل به بحث ولایت فقیه می پردازد که تا آن وقت هیچ یک از فقیهان عظام به این سبک از آن بحث نکرده بودند.


منبع

[ویرایش]

سایت اندیشه قم    
جعبه ابزار