• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

غائظون (مفردات‌قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افجعبه ابزار