غایت غیرفوری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبه غایت مرکب از اجزا و دارای ابتدا و انتها «غایت غیر فوری» گفته می شود.


تعریف

[ویرایش]

غایت غیر فوری، مقابل غایت فوری می‌باشد و عبارت است از، غایتی که مرکب از اجزا بوده و ابتدا و انتها دارد؛

← مثال‌ها


برای مثال، در جمله «اتموا الصیام الی اللیل»، «لیل» مجموعه مرکبی است که داری اجزای زمانی که در امتداد زمان به تدریج موجود می‌شوند است.
یا در جمله «سرت من البصرة الی الکوفة»، «کوفه» یک مجموعه مرکب از اجزای مکانی است.
هم چنین در مثال: «کُلِ السمکة حتی رأسها»، «رأس» مرکب و دارای اجزا است که ابتدا و انتها دارد.

محل نزاع

[ویرایش]

نزاع اصولیون در این که آیا خود غایت نیز در مغیا داخل است یا نه، مربوط به همین غایت است.
[۲] فاضل لنکرانی، محمد، سیری کامل در اصول فقه، ج۷، ص۵۶۶-۵۶۵.
[۳] آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص۲۴۷.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. حیدری، علی نقی، اصول الاستنباط، ص۱۲۸.    
۲. فاضل لنکرانی، محمد، سیری کامل در اصول فقه، ج۷، ص۵۶۶-۵۶۵.
۳. آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص۲۴۷.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، برگرفته از مقاله «غایت غیر فوری».جعبه ابزار