فایده علمی اصول فقه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتوانایی استدلال کردن برای استنباط احکام شرعی فایده علمی اصول فقه است .


تعریف فایده علمى اصول فقه

[ویرایش]

فایده علمى اصول فقه ایجاد آمادگى علمى و توانایى استدلال کردن براى استنباط احکام شرعی است

بیانی دیگر از تعریف فایده علمی اصول فقه

[ویرایش]

به بیان دیگر ، به معناى آثار و نتایجى است که از صرف دانستن مسائل و قواعد اصولی ـ بى توجه به جنبه کاربردى آن ـ به بار مى آیند که به برخى از آن ها اشاره مى شود :

آثار و نتایج دانستن قواعد اصولی

[ویرایش]

ـ حصول صفت کمال در شخص عالم ؛ زیرا علم فى نفسه کمال است
ـ دانستن علم اصول ، سبب عروج انسان از حضیض تقلید و سؤال ، به قله اجتهاد و بى نیازى از دیگران در فهم احکام شرع است و شکى نیست که صفت غنا و بى نیازى از صفاتى است که عقل ، مستقلاً به حسن آن حکم مى نماید ،
ـ دانستن علم اصول ، سبب پرورش استعداد شخص براى تشخیص راه هاى نفع و ضرر اخروى مى گردد


مستندات مقاله

[ویرایش]

رشتی ، حبیب الله بن محمد علی ، بدایع الافکار ، ص ۳۳
منبع

[ویرایش]

مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی    جعبه ابزار