فایده عملی اصول فقه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اففایده عملی اصول فقه ،‌ تاثیر دانستن و بکارگیری علم اصول فقه در صحنه زندگی فردی و اجتماعی را گویند .


تعریف فایده عملی اصول فقه

[ویرایش]

فایده عملى اصول فقه در برابر فایده علمى آن قرار دارد و آن تأثیرى است که دانستن علم اصول فقه و به کارگیرى آن ،در صحنه زندگى فرد و اجتماع مى گذارد؛

تفاوت مجتهد اصولی با اخباری در نحوه استنباط

[ویرایش]

براى مثال ، کسى که قواعد اصولی را بداند و آن ها را در عمل به کار بندد ( مجتهد اصولی ) ، با کسى که اخباری است و به اصول اعتقاد ندارد ، در مبانی فقهی ، نحوه رجوع به منابع اصلى احکام و نحوه استنباط حکم از آن ها، تفاوت پیدا مى کند ؛ به طور مثال ، اصولی ظواهر قرآن را در حق غیر معصوم حجت دانسته اما اخباری ، ظواهر قرآن را فقط براى معصوم (ع) حجت مى داند و این باعث اختلاف در فتوا مى گردد که در صحنه زندگى ، ثمره آن نیز دیده مى شود . حتى در مواردى که مبانى دو اصولی نیز با هم تفاوت پیدا مى کنند ، این امر سبب اختلاف فتوا ى آن ها مى گردد


مستندات مقاله

[ویرایش]

رشتی ، حبیب الله بن محمد علی ، بدایع الافکار ، ص ۳۳
فیض ، علیرضا ، مبادى فقه واصول ، ص ۶۱
منبع

[ویرایش]

مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی    جعبه ابزار