قرن

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افقرن به فتح قاف و راء استخوانی است در فرج که مانع جماع می‌گردد و زنی را که دارای این عیب باشد قرناء گویند.
قرن به هر صد سال یک قرن گفته می‌شود.جعبه ابزار