قیمی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افقیمی چیزی است که قیمت اجزاء آن متساوی نباشد مانند حیوان و اراضی و اشجار.
[۱] مکاسب شیخ انصاری، ص۱۰۵.

و به عبارت دیگر قیمی چیزی است که اجزاء آن در قیمت و منفعت مختلف باشد.
[۲] حدائق الناضره، ج۵، ص۲۲۶.


فهرست مندرجات

۱ - پانویس
۲ - منبع

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مکاسب شیخ انصاری، ص۱۰۵.
۲. حدائق الناضره، ج۵، ص۲۲۶.


منبع

[ویرایش]

جابری عرب‌لو، محسن، فرهنگ اصطلاحات فقه فارسی، ص۱۴۸.
جعبه ابزار