عنوانی با این نام ایجاد نشده است : لفظ

همینک آن را ایجاد کنید


  سایر عناوین مشابه :
 • ائتلاف لفظ با لفظ
 • ائتلاف لفظ با معنی
 • اتصال لفظ و اختلاف معنا
 • احوال لفظ
 • ادله لفظی
 • استعاذه لفظی
 • استعمال لفظ تثنیه در معانی متعدد
 • استعمال لفظ جمع در معانی متعدد
 • استعمال لفظ در شخص
 • استعمال لفظ در صنف
 • استعمال لفظ در لفظ
 • استعمال لفظ در مثل
 • استعمال لفظ در معانی متعدد
 • استعمال لفظ در معنای حقیقی
 • استعمال لفظ در معنای حقیقی و مجازی
 • اشتراک لفظی
 • اصل لفظی
 • اصول لفظی
 • اصول لفظی عدمی
 • اصول لفظی وجودی
 • اضطراب لفظ
 • اطلاق لفظی
 • اقتضای لفظی
 • تاکید لفظی•
 • تحریف لفظی•
 • ترجمه لفظی قرآن•
 • تعارض احوال لفظ
 • تعبیر از ماضی به لفظ مستقبل•
 • تعبیر از مستقبل به لفظ ماضی•
 • تواتر لفظی
 • تواتر لفظی اصول
 • جناس لفظی
 • حدیث شاهد لفظی
 • حدیث مستفیض لفظی
 • حقیقت لفظی•
 • خاص (لفظ)
 • خبر متواتر لفظی
 • خطاب تثنیه به لفظ مفرد•
 • خطاب تثنیه به لفظ واحد•
 • خطاب جمع به لفظ تثنیه•
 • خطاب جمع به لفظ مفرد•
 • خطاب مفرد به لفظ تثنیه•
 • خطاب مفرد به لفظ جمع•
 • خفت لفظ•
 • دلالت جزء لفظ بر جزء معنا
 • دلالت غیر لفظی
 • دلالت لفظی
 • دواعی لفظی مجاز
 • ذکر لفظ اجمل
 • رده:اصول لفظی
جعبه ابزار