لفظ خاص

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افوقتی لفظ یا حکم دارای شمول کمتری در مقایسه با لفظ یا حکم دیگری باشد، آن را خاص می‌گویند.


جایگاه لفظ خاص

[ویرایش]

خاص، مقابل عام بوده و به لفظی گفته می شود که دایره شمول آن بر افرادش، نسبت به عام محدودتر است؛ مانند : کلمه " دانشمندان نحو " که دایره شمول آن از کلمه " دانشمندان " کم تر است.

چند نکته مهم

[ویرایش]


← نکته اول


رابطه میان عام و خاص، رابطه نسبی و اضافی است؛ یعنی ممکن است لفظی در مقایسه با لفظ دیگر، عام و نسبت به لفظی دیگر، خاص باشد.

← نکته دوم


گاهی به خود حکم، و گاهی به لفظ دلالت کننده بر آن، خاص اطلاق می شود.
[۱] اصول الفقه ص ۱۷۳.پانویس

[ویرایش]
 
۱. اصول الفقه ص ۱۷۳.
۲. اصول الفقه ج ۱، ص ۱۳۹.    
۳. مبادی الوصول الی علم الاصول، ص ۱۳۱.    


منبع

[ویرایش]

اصطلاح نامه جامع علوم اسلامی.    
جعبه ابزار