عنوانی با این نام ایجاد نشده است : مباشر

همینک آن را ایجاد کنید


    سایر عناوین مشابه :
  • آیه مباشرت
  • وحی غیر مباشری
  • وحی مباشری
  • اجتماع مباشر و مسبب
  • اجتماع سبب و مباشر (حقوق جزا)
  • سبب اقوی از مباشر
جعبه ابزار