عنوانی با این نام ایجاد نشده است : متعلق

همینک آن را ایجاد کنید


  سایر عناوین مشابه :
 • حق متعلق الزام شارع
 • حق متعلق به شخص
 • حکومت به تضییق متعلق خام
 • حکومت به توسعه متعلق خام
 • گسترش در متعلقات احکام
 • متعلق تصور و تصدیق (کتاب المنطق)
 • متعلقات اراده
 • متعلقات اراده (خام)
 • وحدت متعلق یقین و شک
جعبه ابزار