متن

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمتن، از اصطلاحات درون‌حدیثی در علم حدیث بوده و به الفاظی كه معنای حدیث بدان استوار است، اطلاق می‌شود.


تعریف متن

[ویرایش]

استاد شانه‌چی می‌نویسد: «کلامی است که آخرین راوی آن را نقل می‌کند؛ به تعبیر دیگر، کلامی که قوام معنای حدیث به آن است؛ خواه گفتار معصوم باشد یا حکایت کردار وی.»
[۱] مدیرشانه چی، کاظم، درایة الحدیث، ص۷، ص۲۰۶.


معنای لغوی

[ویرایش]

متن، در لغت معانی متعددی دارد. مورد نظر علم درایه، «متن حدیث» از نظر اجمال و تفصیل، اضطراب و غیر این حالات است و «شرح لغات موجود در متن حدیث» و مقصود از آن در «فقه الحدیث» مورد بحث و پژوهش قرار می‌گیرد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مدیرشانه چی، کاظم، درایة الحدیث، ص۷، ص۲۰۶.


منبع

[ویرایش]

سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «اصطلاحات درون‌حدیثی»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۱/۱۴.    جعبه ابزار