متواتر

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبرای توضیح این واژه رجوع شود به خبر متواترجعبه ابزار