محجور علیه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمَحجُور علیه کسی است که از تصرف در مال خویش ممنوع باشد خواه از جمیع تصرفات ممنوع باشد مثل صبی یا از بعض آن، مانند مریض (در مرض موت).
در لسان فقهاء غالباً بدون صله یعنی محجور استعمال می‌شود.
[۱] مفتاح الکرامه، ج۵، ص۲۳۳.


فهرست مندرجات

۱ - پانویس
۲ - منبع

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مفتاح الکرامه، ج۵، ص۲۳۳.


منبع

[ویرایش]

جابری عرب‌لو، محسن، فرهنگ اصطلاحات فقه فارسی، ص۱۵۵.
جعبه ابزار