مخاطب

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمخاطَب به شخص مورد خطاب گوینده اطلاق می‌شود.


تعریف

[ویرایش]

مخاطب یا شنونده، به کسی می‌گویند که روی سخن گوینده به او است و متکلم با قصد خطور دادن معنا در ذهن او کلام را القا می‌کند. از شرایط عمومی مخاطب این است که شعور و فهم داشته و به وضع نیز عالم باشد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، ج۲، ص۱۳۸.    
۲. مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، ج۲، ص۱۳۴.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، برگرفته از مقاله «مخاطب».جعبه ابزار