مخصص متصل خام

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمخصِّص متصل به دلیل عام را مخصص متصل گویند.


توضیح

[ویرایش]

مخصص متصل، آن است که از نظر عرفی به عام چسبیده باشد؛ به بیان دیگر، مخصص در صورتی متصل است که کلام مستقلی نباشد، بلکه به واسطه اتصال به کلام دیگری افاده تخصیص کند.

اقسام مخصص متصل

[ویرایش]

مخصص متصل پنج قسم است:
۱. تخصیص به شرط ، مثل: «اکرم العلماء ان کانوا فقهاء»،
۲. تخصیص به وصف ، مثل: «اکرم العلماء الطوال»،
۳. تخصیص به غایات، مثل: «اکرم العلماء الی یوم الجمعة»،
۴. تخصیص به استثنای متصل ، مثل: «اکرم العلماء الا الفقهاء»،
۵. تخصیص به بدل بعض، مثل: «اکرم العلماء الفقهاء».
[۶] فیض، علیرضا، مبادی فقه و اصول، ص۲۳۴.
[۷] زحیلی، وهبه، الوجیز فی اصول الفقه، ص۲۰۰.
[۸] زهیرالمالکی، محمد ابوالنور، اصول الفقه، ج۲، ص۲۷۰.
[۹] محمدی، علی، شرح اصول فقه، ج۱، ص۳۱۳.
[۱۰] رشاد، محمد، اصول فقه، ص۱۵۴.
[۱۱] ولایی، عیسی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ص۳۰۹.
[۱۲] مشکینی، علی، تحریر المعالم، ص۱۰۹.
[۱۳] محمدی، ابوالحسن، مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه، ص۸۷.
[۱۴] حیدر، محمد صنقور علی، المعجم الاصولی، ص۳۶۵.
[۱۵] شاطبی، ابراهیم بن موسی، الموافقات فی اصول الشریعة، ج۱، جزء ۲، ص۲۱۳.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، ج۲، ص۹۸.    
۲. نائینی، محمد حسین، اجود التقریرات، ج۱، ص (۴۵۵-۴۵۴).    
۳. جزایری، محمدجعفر، منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة، ج۳، ص۴۷۷.    
۴. خویی، ابوالقاسم، محاضرات فی اصول الفقه، ج۵، ص۱۶۳.    
۵. میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمد حسن، قوانین الاصول، ج۱، ص۲۵۴.    
۶. فیض، علیرضا، مبادی فقه و اصول، ص۲۳۴.
۷. زحیلی، وهبه، الوجیز فی اصول الفقه، ص۲۰۰.
۸. زهیرالمالکی، محمد ابوالنور، اصول الفقه، ج۲، ص۲۷۰.
۹. محمدی، علی، شرح اصول فقه، ج۱، ص۳۱۳.
۱۰. رشاد، محمد، اصول فقه، ص۱۵۴.
۱۱. ولایی، عیسی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ص۳۰۹.
۱۲. مشکینی، علی، تحریر المعالم، ص۱۰۹.
۱۳. محمدی، ابوالحسن، مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه، ص۸۷.
۱۴. حیدر، محمد صنقور علی، المعجم الاصولی، ص۳۶۵.
۱۵. شاطبی، ابراهیم بن موسی، الموافقات فی اصول الشریعة، ج۱، جزء ۲، ص۲۱۳.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، برگرفته از مقاله «مخصص متصل».جعبه ابزار