مصالح حاجی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعوامل گشایش در زندگی انسان را مصالح حاجی گویند.


تعریف

[ویرایش]

مصالح حاجی، به مصالحی گفته می‌شود که رعایت آن ها باعث گشایش در زندگی انسان‌ها و رفع سختی از زندگی می‌گردد، ولی عدم رعایت آن ها هرچند مشقت و سختی را در پی دارد اما موجب اختلال در زندگی نمی‌گردد،

← مثال


مانند: حکم به مباح بودن افطار شخص بیمار در ماه رمضان و یا تشریع احکام مربوط به بیع و اجاره .
[۱] زحیلی، وهبه، اصول الفقه الاسلامی، ج۲، ص۷۵۵.
[۲] زحیلی، وهبه، اصول الفقه الاسلامی، ج۲، ص۱۰۲۲.
[۳] غزالی، محمد بن محمد، المستصفی من علم الاصول (به ضمیمه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت)، ج۱، ص۲۸۶.
[۴] ولایی، عیسی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ص۳۱۸.
[۵] ادریس، عوض احمد، الوجیز فی اصول الفقه، ص۷۴.
[۷] خضری، محمد، اصول الفقه، ص۳۴۵.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. زحیلی، وهبه، اصول الفقه الاسلامی، ج۲، ص۷۵۵.
۲. زحیلی، وهبه، اصول الفقه الاسلامی، ج۲، ص۱۰۲۲.
۳. غزالی، محمد بن محمد، المستصفی من علم الاصول (به ضمیمه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت)، ج۱، ص۲۸۶.
۴. ولایی، عیسی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ص۳۱۸.
۵. ادریس، عوض احمد، الوجیز فی اصول الفقه، ص۷۴.
۶. طباطبایی حکیم، محمد تقی، الاصول العامة للفقه المقارن، ص۳۸۴.    
۷. خضری، محمد، اصول الفقه، ص۳۴۵.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، برگرفته از مقاله «مصالح حاجی».جعبه ابزار