مضارب

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمضارب به فتح کسر را، در مضاربه به معنی عامل مضاربه می‌باشد که او را مقارض به فتح را نیز گویند.

فهرست مندرجات

۱ - منبع

منبع

[ویرایش]

جابری عربلو، محسن، فرهنگ اصطلاحات فقه اسلامی، ص۱۶۴.جعبه ابزار